Duke of Edinburgh Award Skills

 

 

 

 

Learn cookery as a new skill for your Duke of Edinburgh Award. 

 

Classes cost £20 per 1.5 hour workshop

 

 

IMG_3284
IMG_3261
IMG_3280
2016-08-04 10.36.27
2016-08-04 11.01.18
2016-07-28 09.56.49
2016-08-04 09.26.12
2016-07-28 10.43.25
2016-08-04 09.26.12
IMG_2665.JPG
IMG_2666.JPG
IMG_2669.JPG
IMG_2613.JPG
IMG_2617.JPG
IMG_2618.JPG
IMG_2619.JPG
IMG_2600.JPG
IMG_2601.JPG
IMG_2602.JPG
IMG_2603.JPG
IMG_2545.JPG
IMG_2546.JPG
IMG_2547.JPG
IMG_2553.JPG
IMG_2552.JPG
IMG_2551.JPG
IMG_2556.JPG
IMG_2550.JPG
IMG_2557.JPG
IMG_2558.JPG
IMG_2559.JPG
IMG_2560.JPG
IMG_2561.JPG
IMG_2563.JPG